HISTORY OF THE METHODIST CHURCH IN CAMBODIA | ប្រវត្តិក្រុមជំនុំ

YEAREXPLANATION
1980sនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៨០ គណៈកម្មាធិការនៃអង្គភាពពិភពលោក និងគណៈកម្មាធិការបង្រួបបង្រួមនៃការជួយសង្គ្រោះរបស់មេតូឌីស្ទ (UMCOR) បានចូលរួមក្នុងការងារជំនួយជនភៀសខ្លួន ក្នុងការស្តារនីតិសម្បទានិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ។ នៅឆ្នាំ ១៩៨៣ ក្រុមជំនុំមេតូឌីស្ទយូណៃធីត នៃឥណ្ឌូចិន Caucus ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវការប្រកបគ្នា និងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាសហគមន៍ជំនឿគ្រិស្តបរិស័ទរបស់ជនបរទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមកពីប្រទេសឡាវ វៀតណាម និងកម្ពុជា។ នៅឆ្នាំ ១៩៨៩ គ្រូគង្វាលរបស់យូណៃធីតមេតូឌីស្ទ ដែលត្រូវបានតែងតាំងដំបូង គឺលោក Pa Nous Pan បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញ។

In the 1980s the World Division and the United Methodist Committee on Relief (UMCOR) of the United Methodist Church became involved in the work of Cambodian refugee assistance, rehabilitation, and the reconstruction of Cambodia. In 1983, the United Methodist Church Indochina Caucus was established to provide fellowship and nurture for expatriate Christian faith communities in the USA from Laos, Vietnam, and Cambodia. In 1989, the first ordained United Methodist pastor, Pa Nous Pan, returned to his native Cambodia.
1992ក្រុមជំនុំមេតូឌីសចំនួនពីរត្រូវបានបើកនៅតំបន់កំពង់ធំតាមរយៈព្រះវិហារខេមបូឌានមេតូឌីសនៅប៉ារីសប្រទេសបារាំង។ លោក គៀន អ៊ុង ដែលជាគ្រូគង្វាលនៃក្រុមជំនុំមេយូណៃធីត មេតូឌីស្ទ ដែលបានរស់នៅ ប្រទេសស្វីសបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ហើយរៀបចំក្រុមជំនុំមេតូឌីសនៅភ្នំពេញ។ ក្រុមប្រឹក្សាបេសកកម្ម ក្រុមជំនុំយូណៃ ធីតមេតូឌីស្ទ នៅ ប្រទេសស្វីសនិងបារាំង (Connexio) បានបោះឆ្នោត ដើម្បីឱ្យ ប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដៃគូបេសកកម្មជាមួយខ្លួន។

Two Methodist congregations were opened in the Kampong Thom area through the Cambodian United Methodist Church of Paris, France. Rev. Kean Ung, a United Methodist Cambodian pastor living in Switzerland, returned to Cambodia and organized a Methodist congregation in Phnom Penh. The Mission Board of the United Methodist Church in Switzerland and France (Connexio) voted to make Cambodia a mission partner country.
1997តំណាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូទៅនៃព័ន្ធកិច្ចពិភពលោករបស់ក្រុមជំនុំយូណៃធីតមេតូឌីស (លោកគ្រូ គៀន អ៊ុង និងលោកយ៉ូសែប ចាន់) Connexio (លោកគ្រូ Peter Siegfried) ក្រុមជំនុំមេតូឌីស្ទសិង្ហបុរី និងក្រុមជំនុំមេតូឌីសកូរ៉េបានចាប់ផ្តើមពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើបេសកកម្មរួមគ្នា នៅប្រទេសកម្ពុជា។

Representatives of Connexio (Rev. Peter Siegfried), the Methodist Church of Singapore, the General Board of Global Ministries of the United Methodist Church (Rev. Kean Ung and Rev. Joseph Chan), and the Korean Methodist Church began to discuss about joint mission efforts in Cambodia.
2001រួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារចំនួន ៥ ដែលចូលរួមបម្រើបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខេអឹមស៊ី, អឹមអឹមអេស, ដាប់ប៊ែលយូអែហ្វស៊ីអឹមស៊ី, ខុននិចស្យូ, និង យូអឹមស៊ី) “ ទំនុកតម្កើងគ្រីស្តបរិស័ទនិងសៀវភៅថ្វាយបង្គំ” ត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងសម្រាប់ក្រុមជំនុំមេតូឌីសនៅកម្ពុជា។ នេះជាសៀវភៅសម្រាប់សរសើរតម្កើងនិងថ្វាយបង្គំដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំមេតូឌីសដែលរួមមានចំរៀងនិងបទចំរៀងដើមច្រើនជាងបទចំរៀងបរទេសដែលបានបកប្រែ។

Working together with the five participating agencies in Cambodia (KMC, MMS, WFCMC, CONNEXIO, and UMC), “Christian Hymn and Worship Book” was published for Cambodian Methodist churches. This is the first hymn and worship book in the history of Methodism which includes more indigenous hymns and songs than translated foreign songs.
2003នៅខែមករាឆ្នាំ ២០០៣ បេសកម្មមេតូឌីសនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការដោយភ្នាក់ងារជាដៃគូចំនួន ៥ (KMC, MMS, WFCMC, CONNEXIO, និង UMC) ដែលជាអង្គសន្និបាតនៃបេសកកម្មប្រចាំឆ្នាំលើកទី ១ ។ សេចក្តីប្រកាសដែលមានចំណងជើងថា“ បេសកកម្មមេតូឌីសរបស់ប្រជាជនដែលហៅថា“ មេតូឌីសនៅកម្ពុជា” ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាលរបស់ភ្នាក់ងារជាដៃគូដែលបានចូលរួម។

In January 2003, the Methodist Mission in Cambodia was officially constituted by the five participating agencies (KMC, MMS, WFCMC, CONNEXIO, and UMC) at the 1st Annual Meeting of the Mission. The declaration, “The Methodist Mission of the People Called Methodists in Cambodia,” was signed by the bishops of the participating agencies.
2018ក្រុមជំនុំមេតូឌីសនៅកម្ពុជា (អឹម ស៊ី​ ស៊ី) មានការរីកចម្រើនអស់រយៈពេលពីរទសវត្សមកហើយ ហើយវាបានក្លាយជាអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំបណ្ដោះអាសន្ននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨ ដោយមានប្រធានអង្គសន្និបាតជាប់ឆ្នោតដំបូងគេរបស់ អិមស៊ីស៊ី - លោកគ្រូ លន់ សុភី។

The Methodist Church in Cambodia (MCC) has grown for two decades and it officially came into being as a Provisional Annual Conference in September 2018 with the first elected President of MCC - Rev. Lun Sophy.
2021អឹម ស៊ី ស៊ី ក្រុមជំនុំចំនួន ១៤០ នៅក្នុងតំបន់ចំនួន ១០ គ្រូគង្វាលចែកចាយព្រះបន្ទូលចំនួន ១៣០ នាក់និងអ្នកចូលរួមថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យចំនួន ៦.៨០០ នាក់។ ចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបន្តដំណើរនៃសេចក្តីជំនឿជាមួយគ្នានៅពេលដែល អឹម ស៊ី​ ស៊ី ឆ្ពោះទៅរកអង្គសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំដោយខ្លួនឯង។

MCC has 140 faith communities, 10 districts, 130 clergypersons and average Sunday worship attendance of 6,800. Hand in hand, all continue the faith journey together as MCC moves forward to its own Annual Conference.