CHILDREN | កុមារ

ខែ មីនា
2024
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
03/3/2024មេរៀនទី ១១៨៖
ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពួកសិស្សឱ្យអធិស្ឋាន
ចូរសរសើរព្រះយេស៊ូវ
ទ្រង់ជួយឱ្យខ្ញុំសប្បាយ
ត្រូវតែអធិស្ឋានរាល់ថ្ងៃ
Lesson 118
Jesus Teaches
His Disciples
to Pray
10/3/2024មេរៀនទី ១១៩៖
ព្រះយេស៊ូវចម្អែតមនុស្សប្រាំពាន់នាក់
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យព្រះអម្ចាស់យើងល្អណាស់
ព្រះជាម្ចាស់កូនសូមអរគុណទ្រង់
Lesson 119
Jesus Feeds Thousands
17/3/2024មេរៀនទី ១២០៖
ព្រះយេស៊ូវពន្យល់លោកនីកូដេមពីជីវិតអស់កល្ប
សរសើរព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ចូរសរសើរព្រះយេស៊ូវ
Lesson 120
Jesus Explains
Eternal Life
to Nicodemus
24/3/2024មេរៀនទី ១២១៖
ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ស្រ្តីសាសន៏សាម៉ារី
នៅរស់
មានទន្លេជីវិត
ខ្ញុំដឹងថា
Lesson 121
Jesus Talks
with the
Samaritan
Woman
31/3/2024មេរៀនទី ១២២៖
ព្រះយេស៊ូវប្រាប់អំពីសាសន៍សាម៉ារីចិត្តល្អ
កូនតូចៗអើយ
ក្តីសប្បុរសទ្រង់
ខ្ញុំឱ្យបញ្ញត្តិមួយថ្មី
Lesson 122
Jesus Tells
About the
Good Samaritan
ខែ កុម្ភៈ
2024
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
04/02/2024មេរៀនទី ១១៤៖ យើងជាអំបិល និងជាពន្លឺគឺជាការល្អដែលសរសើរព្រះ
ព្រះបន្ទូលជាចង្កៀង
ខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
Lesson 114
We Are the
Salt and Light
11/02/2024មេរៀនទី ១១៥៖ព្រះយេស៊ូវយាងដើរលើទឹកបើទ្រង់គង់ជាមួយ
គឺជាការល្អដែលសរសើរព្រះ
ពេលខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំង
Lesson 115
Jesus Walks
on Water
18/02/2024មេរៀនទី១១៦៖ សាខេឡើងដើមឈើដើម្បីមើលព្រះយេស៊ូវខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ទ្រង់យាងមកផ្តល់ជីវិត
ខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយ
Lesson 116
Zacchaeus
Climbs a
Tree to See
Jesus
25/02/2024មេរៀនទី ១១៧៖ព្រះយេស៊ូវ​ប្រទាន​ពរ​ដល់​ក្មេងៗក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះផ្អែមហើយអស្ចារ្យ
ព្រះយេស៊ូវស្រលាញ់កុមារណាស់
ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់
Lesson 117
Jesus Blesses
the Children
ខែ មករា
2024
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
07/01/2024មេរៀនទី ១១០៖ព្រះយេស៊ូវបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
ព្រះចាត់បុត្រា
មានសុខសាន្តដូចទន្លេ
Lesson 110
Jesus Is
Baptized
14/01/2024មេរៀនទី ១១១៖ពេត្រុស និងអនទ្រេជួបព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត
ខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ស្តេចលើស្តេច
Lesson 111
Peter and
Andrew
Meet Jesus
21/01/2024មេរៀនទី ១១២៖ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានសុះសាយបើអ្នកសប្បាយក្នុងព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំច្រៀងថ្វាយព្រះនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំ
Good News
Lesson 112
News About
Jesus Spreads
28/01/2024មេរៀនទី ១១៣៖ព្រះយេស៊ូវបានប្រទានព្រះពរដ៏ពិតខ្ញុំដឹងថា
គឺជាការល្អ
ចូរបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គ
Lesson 113
Jesus Gives
the Beatitudes
ខែ ធ្នូ
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
03/12/2023មេរៀនទី ១០៥៖​
អេសាយប្រាប់ពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះអម្ចាស់តាមការពារទ្រង់មិនដែលខាន
Lesson 105
Isaiah Tells
of Jesus
Coming
10/12/2023មេរៀនទី ១០៦៖
ទេវតាបានបង្ហាញខ្លួននៅមុខយ៉ូសែប
ហោរាពីទិសខាងកើត
ចូរសរសើរព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំថ្វាយបង្គំទ្រង់
Lesson 106
An Angel
Appears to
Joseph
17/12/2023មេរៀនទី ១០៧៖
ព្រះមេស្សុីប្រសូតហើយ
យប់ដ៏សុខសាន្ត
ន៏ឮពួកទេវតាច្រៀងបទ
អបអរសាទរ
Lesson 107
The Messiah
Is Born
24/12/2023មេរៀនទី ១០៨៖
អ្នកប្រាជ្ញថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវ
ជួងណូអែល
អបអរណូអែល
ព្រះចាត់បុត្រា
Lesson 108
Foreign
Visitors
Worship
Jesus
31/12/2023មេរៀនទី ១០៩៖​
យ៉ូសែបនាំគ្រួសាររបស់គាត់ទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅស្រុកអេស៊ីព្ទ
អំណរដ៏ពិត
ព្រះចាត់បុត្រា
ខ្ញុំសូមលើកព្រះនាមទ្រង់ឡើង
Lesson 109
Joseph Takes
His Family
to Safety
in Egypt
ខែ វិច្ឆិកា
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
05/11/2023មេរៀនទី ១០១៖
ហោរាអេលីយ៉ាភ្នាល់គ្នាជាមួយ
ពួកហោរាព្រះបាល
ព្រះអម្ចាស់យើងល្អណាស់
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
ខ្ញុំទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវ
Lesson 101
Elijah
Challenges
the Prophets
of Baal
12/11/2023មេរៀនទី ១០២៖
ព្រះមានព្រះបន្ទូលទៅអេលីយ៉ា
ដោយសម្លេងតូចរហៀងៗ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ចូរមានកំម្លាងនិងមានចិត្តក្លាហាន
ខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការ
Lesson 102
God Speaks
to Elijah
in a Whisper
19/11/2023មេរៀនទី ១០៣៖
ព្រះអម្ចាស់លើកហោរាអេលីយ៉ាទៅស្ថានសួគ៌
នៅស្ថានសួគ៌មានក្មេងៗ
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយ
ខ្ញុំសូមលើកព្រះនាមទ្រង់ឡើង
Lesson 103
God Takes
Elijah to
Heaven
26/11/2023មេរៀនទី ១០៤៖
យ៉ូសាផាតទុកចិត្តព្រះដើម្បីជ័យជំនះ
One One Way
ខ្ញុំរត់ពីព្រះជាម្ចាស់មិនបាន
ហូសាណា
Lesson 104
Jehoshaphat
Trusts God
for Victory
ខែ តុលា
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
01/10/2023មេរៀនទី ៩៦៖
សាឡូម៉ូនទូលសុំប្រាជ្ញា
អ្នកណាបង្កើតពន្លឺថ្ងៃ
ទ្រង់មិនដែលខាន
ចូរស្វែងរកនគរព្រះមុនបង្អស់
Lesson 96
Solomon
Asks for
Wisdom
08/10/2023មេរៀនទី ៩៧៖
សាឡូម៉ូនសរសេរសុភាសិតជាច្រើន
បើអ្នកសប្បាយក្នុងព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយ
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
Lesson 97
Solomon
Writes Many
Proverbs
15/10/2023មេរៀនទី ៩៨៖
សាឡូម៉ូនបែរចេញពីព្រះ
ក្បាល ស្មា ជង្គង់ ចុងជើង សរសើរព្រះអង្គ
សរសើរព្រះយេស៊ូវ
ចូរប្រយ័ត្ននឹងភ្នែកតូចអ្នក
Lesson 98
Solomon
Turns Away
from God
22/10/2023មេរៀនទី ៩៩៖ ជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែល
ត្រូវបានបែងចែកជាពីរ
គឺជាការល្អ
ខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត
Lesson 99
The
Kingdom
Divides
29/10/2023មេរៀនទី ១០០៖ លោកអេលីយ៉ាជួយស្ដី្រមេម៉ាយពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ហូសាណា
ខ្ញុំនឹងទុកចិត្តទ្រង់
Lesson 100
Elijah
Helps
a Widow
ខែ កញ្ញា
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
03/9/2023មេរៀនទី ៩២៖
ដាវីឌក្លាយទៅជាស្ដេច
ស្តេចលើស្តេច
បើអ្នកសប្បាយក្នុងព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំនឹងទុកចិត្តទ្រង់
Lesson 92
David
Becomes
King
10/9/2023មេរៀនទី ៩៣៖
ដាវីឌមានចិត្តសប្បុរសចំពោះមភីបូសែត
ព្រះយេស៊ូវល្អក្រៃលែង
ព្រះអម្ចាស់យើងល្អណាស់
ព្រះនឹងរៀបចំផ្លូវ
Lesson 93
David Is
Merciful to Mephibosheth
17/9/2023មេរៀនទី ៩៤៖
ព្រះបានអត់ទោសឲ្យដាវីឌ
ចូរប្រយ័ត្ននឹងភ្នែកតូចអ្នក
នៅរស់
ខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយ
Lesson 94
God
Forgives
David
24/9/2023មេរៀនទី ៩៥៖
ស្តេចអាប់សាឡំមប៉ុនប៉ងដណ្តើមរាជ្យ
ស្តេចលើស្តេច
ចូរប្រយ័ត្ននឹងភ្នែកតូចអ្នក
ខ្ញុំនឹងទុកចិត្តទ្រង់
Lesson 95
Absalom
Rebels and
Is Defeated
ខែ សីហា
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
06/8/2023មេរៀនទី ៨៨៖
ដាវីឌយកឈ្នះលើកូលីយ៉ាត
យើងនឹងឈ្នះ
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ចូរមានកំម្លាងនិងមានចិត្តក្លាហាន
Lesson 88
David
Defeats
Goliath
13/8/2023មេរៀនទី ៨៩៖
យ៉ូណាថានដាស់តឿនដាវីដ
ព្រះយេស៊ូវល្អក្រៃលែង
ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់
នៅកន្លែងនេះមានក្តីស្រឡាញ់
Lesson 89
Jonathan
Warns
David
20/8/2023មេរៀនទី ៩០៖
អ័ប៊ីកែលបង្កើតសេចក្ដីសុខសាន្ត
ស្តេចលើស្តេច
ខ្ញុំចង់រីកចម្រើន
ព្រះយេហូវ៉ាតាមការពារ
Lesson 90
Abigail
Makes
Peace
27/8/2023មេរៀនទី ៩១៖
ដាវីឌទុកជីវិតឲ្យសូល
យើងនឹងឈ្នះ
ខ្ញុំទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវ
ទ្រង់ជួយឱ្យខ្ញុំសប្បាយ
Lesson 91
David
Spares
Sauls
ខែ កក្កដា
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
02/7/2023មេរៀនទី ៨៣៖
ព្រះឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ហាណា
ខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ព្រះចាត់បុត្រា
ទ្រង់មិនដែលខាន
Lesson 83
God Answers
Hannahs Prayer
09/7/2023មេរៀនទី ៨៤៖
ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅសាំយូអែល
ខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត
ព្រះបន្ទូលជាចង្កៀង
Lesson 84:
God Speaks
to Samuel
16/7/2023មេរៀនទី ៨៥៖
សូលក្លាយទៅជាស្តេច
ខ្ញុំច្រៀងថ្វាយព្រះនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំ
ស្តេចលើស្តេច
ទ្រង់ជាព្រះ
Lesson 85:
Saul Becomes
King
23/7/2023មេរៀនទី ៨៦៖
កំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់សូល
ចូរប្រយ័ត្ននឹងភ្នែកតូចអ្នក
ខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយ
ខ្ញុំសូមលើកព្រះនាមទ្រង់ឡើង
Lesson 86:
Saul Makes
a Big Mistake
30/7/2023មេរៀនទី ៨៧៖
ព្រះបានជ្រើសរើសដាវីឌដើម្បីជំនួសសូល
បើអ្នកសប្បាយក្នុងព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ព្រះនឹងរៀបចំផ្លូវ
Lesson 87
God Chooses
David to
Replace Saul
ខែ មិថុនា
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
04/6/2023មេរៀនទី ៧៩៖ ព្រះជួយគេឌានយើងនឹងឈ្នះ
ចូរមានកម្លាំង
អ្នកក្លាហានគេឌាន
Lesson 79
God Helps
Gideon
11/6/2023មេរៀនទី ៨០៖
សាំសុនទទួលបានកម្លាំងពីព្រះជាម្ចាស់
ព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងពូកែ
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
ខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការ
Lesson 80
Samson
Receives
Strength
from God
18/6/2023មេរៀនទី ៨១៖
នាងរស់ភក្តីភាពចំពោះម្ដាយក្មេក
ខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត
ព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងពូកែ
Lesson 81
Ruth Is
Faithful
25/6/2023មេរៀនទី ៨២៖
នាងរស់រៀបការជាមួយបូអូស
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយ
បើអ្នកសប្បាយក្នុងព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
Lesson 82
Ruth Marries
Boaz
ខែឧសភា
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
07/5/2023មេរៀនទី ៧៥៖
ភីលីពចែកចាយដំណឹងល្អ
ព្រះចាត់បុត្រា
ព្រះយេស៊ូវមករកមនុស្សមានបាប
បេសកកម្មដំណឹងល្អ
Lesson​ 75
Philip Shares
the Good News
14/5/2023មេរៀនទី៧៦៖ ពេត្រុសសួរសុខទុក្ខកូនេលាសព្រះយេស៊ូវស្រលាញ់កុមារណាស់
ទ្រង់យាងមកផ្តល់ជីវិត
បេសកកម្មដំណឹងល្អ
Lesson 76
Peter Visits
Cornelius
21/5/2023មេរៀនទី ៧៧៖
បាណាបាសលើកទឹកចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​អាន់ទីយ៉ូក
ក្បាល ស្មា ជង្គង់ ចុងជើង សរសើរព្រះអង្គ
ខ្ញុំច្រៀងថ្វាយព្រះនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំ
ខ្ញុំថ្វាយបង្គំទ្រង់ដ្បិតទ្រង់ជាព្រះ
Lesson 77
Barnabas
Encourages
Christians
in Antioch
28/5/2023មេរៀនទី ៧៨៖
ព្រះយេស៊ូវបានបញ្ចូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមក
ពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ខ្ញុំដឹងថា
ព្រះចាត់បុត្រា
Lesson 78
Jesus Sends
the Holy Spirit
ខែមេសា
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
02/4/2023មេរៀនទី ៧០៖
ព្រះយេស៊ូវយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹម
ស្តេចលើស្តេច
ហូសាណា
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
Lesson 70
Jesus Enters
Jerusalem
09/4/2023មេរៀនទី ៧១៖
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ!
នៅរស់
ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់
ទ្រង់រស់សព្វថ្ងៃ
Lesson 71
Jesus Is
Alive!
16/4/2023មេរៀនទី ៧២៖
ព្រះយេស៊ូវលេចមកឯសិស្សរបស់ទ្រង់
ទ្រង់ជាព្រះ
ទ្រង់រស់សព្វថ្ងៃ
មានព្រះគ្រីស្ទគង់ក្នុងទូក
Lesson 72
Jesus Appears
to His Disciples
23/4/2023មេរៀនទី ៧៣៖
អំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
គឺជាការល្អដែលសរសើរព្រះ
ខ្ញុំច្រៀងថ្វាយព្រះនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំ
ពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
Lesson 73
Spiritual Gifts
30/4/2023មេរៀនទី ៧៤៖
ពេត្រុសចែកចាយអំពីព្រះយេស៊ូវដោយក្លាហាន
ពេត្រុសអើយ
ព្រះនឹងរៀបចំផ្លូវ
បេសកកម្មដំណឹងល្អ
Lesson 74
Peter Speaks
About Jesus
Couragesously
ខែមិនា
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
05/3/2023មេរៀនទី ៦៦៖
ជីវិតនៃការដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត
ខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
គឺជាការល្អ
Lesson 66
The Cost
of Following
Jesus
12/3/2023មេរៀនទី ៦៧៖
ព្រះយេស៊ូវបណ្តេញអ្នកលក់ដូរចេញពីព្រះវិហារ
ពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ស្តេចលើស្តេច
ខ្ញុំថ្វាយបង្គំទ្រង់ដ្បិតទ្រង់ជាព្រះ
Lesson​ 67
Jesus ​Clears
Merchants​​ from
the Temple
19/3/2023មេរៀនទី ៦៨៖
ហេតុអ្វីបានជាព្រះវបិតាបញ្ចូនព្រះយេស៊ូវមក
ព្រះចាត់បុត្រា
ទ្រង់យាងមកផ្តល់ជីវិត
ខ្ញំសុំលើកព្រះនាមទ្រង់ឡើង
Lesson​ 68
Jesus​ Explains
Why God
Sent Him
26/3/2023មេរៀនទី៦៩៖
ការដាក់តង្វាយរបស់ស្រ្ដីមេម៉ាយ
បើអ្នកសប្បាយក្នុងព្រះយេស៊ូវ
ទ្រង់មិនដែលខាន
ទ្រង់ជាសម្បត្តិថ្លៃវិសេស
Lesson 69
The Widows
Offering
ខែកុម្ភៈ
2023
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
05/02/2023មេរៀនទី ៦២៖
ព្រះយេស៊ូវប្រោសជម្ងឺម្តាយក្មេកពេត្រុស
ព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យ
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
នៅកន្លែងនេះមានក្តីស្រឡាញ់
Lesson 62
Jesus Heals
Peter’s Mother-in-Law
12/02/2023មេរៀនទី​ ៦៣៖
ព្រះយេស៊ូវបង្រ្កាបព្យុះ
មានព្រះគ្រីស្ទគង់ក្នុងទូក
បើទ្រង់គង់ជាមួយ
ពេលខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំង
Lesson 63
Jesus Calms
a Storm
19/02/2023មេរៀនទី ៦៤៖
មិត្តភក្ដិបួននាក់ជួយបុរសខ្វិន
ខ្ញុំមានមិត្តសម្លាញ់គឺព្រះយេស៊ូវ
មានទន្លេជីវិត
ទ្រង់មិនដែលខាន
Lesson 64
Four Friends
Help a Paralyzed
Man
26/02/2023មេរៀនទី ៦៥៖
ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សខ្វាក់ឲ្យជា
មានទន្លេជីវិត
ព្រះយេស៊ូវមករកមនុស្សមានបាប
ខ្ញុំនឹងទុក្ខចិត្តទ្រង់
Lesson 65
Jesus Heals
the Blind Man
ខែមករា 2023មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
01/01/2023
មេរៀនទី៥៧៖
អ្នកប្រាជ្ញស្វែងរកព្រះយេស៊ូវ
ស្តេចលើស្តេច
ហោរាពីទិសខាងកើត
ខ្ញុំថ្វាយបង្គំទ្រង់ដ្បិតទ្រង់ជាព្រះ
Lesson 57
Wise Men
Find Jesus
08/01/2023មេរៀនទី ៥៨៖
លោកយូហានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក
ឲ្យព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
ខ្ញុំដឹងថា
ព្រះចាត់បុត្រា
Lesson 58
John Baptizes
Jesus
15/01/2023មេរៀនទី ៥៩៖
ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យណាថាណែលភ្ញាក់ផ្អើល
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់
ទ្រង់ជាព្រះ
Lesson 59
Jesus Surprises
Nathanael
22/01/2023មេរៀនទី ៦០៖ ពួកសិស្សដើរតាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត
ខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ពេត្រុសអើយ
Lesson 60
Disciples Follow
Jesus
29/01/2023មេរៀនទី ៦១៖ ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញពីព្រះចេស្ដារបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវល្អក្រៃលែង
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
ព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យ
Lesson 61
Jesus Demonstrates
His Authority
ខែធ្នូ
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
04/12/2022មេរៀនទី ៥៣៖
យ៉ូហានបាទីស្ទរៀបចំផ្លូវ
សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ
ពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ព្រះនិងរៀបចំផ្លូវ
One One Way
Lesson 53
John the Baptist
Prepares the Way
for Jesus
11/12/2022មេរៀនទី ៥៤៖
ព្រះគង់នៅជាមួយយើង
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់
បើទ្រង់គង់ជាមួយ
ខ្ញុំរត់ពីព្រះជាម្ចាស់មិនបាន
Lesson 54
God Dwells
with Us
18/12/2022មេរៀនទី ៥៥៖
ព្រះយេស៊ូវប្រសូត្រហើយ
យប់ដ៏សុខស្តាន
ន៍ឮពួកទេវតាច្រៀងបទ
អបអរសាទរ
Lesson 55
Jesus Is
Born
25/12/2022មេរៀនទី ៥៦៖
ស៊ីម្មាន និងអាណអរសប្បាយ
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយ
ខ្ញុំចូលតាមទ្វារព្រះអង្គ
អរគុណ អរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្ត
Lesson 56
Simeon and
Anna Rejoice
ខែវិច្ឆិកា
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
06/11/2022មេរៀនទី៤៩៖
យ៉ូស្វេក្លាយជាអ្នកដឹកនាំជនជាតិអុីស្រាអែល
បើទ្រង់គង់ជាមួយ
ខ្ញុំចូលតាមទ្វារព្រះអង្គ
ពេលខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំង
Lesson 49
Joshua Becomes
Leader of
Israel
13/11/2022មេរៀនទី ៥០៖ រ៉ាហាបជួយសង្គ្រោះអ្នកស៊ើបការព្រះអម្ចាស់យើងល្អណាស់
បាបខ្ញុំអស់ហើយ
ខ្ញុំទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវ
Lesson 50
Rahab Saves
the Spies
20/11/2022មេរៀនទី ៥១៖
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយ័រដាន់
អរគុណ អរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្ត
អរព្រះគុណ
ព្រះជាម្ចាស់កូនសូមអរគុណទ្រង់
Lesson 51
The Israelites
Cross the
Jordan River
27/11/2022មេរៀនទី ៥២៖
ព្រះប្រទានជ័យជំនះលើក្រុងយេរីខូរ
ព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងពូកែ
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
Lesson 52
God Gives
Victory Over
Jericho
ខែតុលា
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
02/10/2022មេរៀនទី ៤៤៖
បញ្ញត្តិទាំង ១០ប្រការ វគ្គ២
ខ្ញុំឲ្យបញ្ញត្តិមួយថ្មី
ចូរបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គ
គឺជាការល្អ
Lesson 44
Ten Commandments
Part 2
09/10/2022មេរៀនទី ៤៥៖
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថ្វាយបង្គំកូនគោមាស
គឺជាការល្អ
ចូរប្រយ័ត្ននឹងភ្នែកតូចអ្នក
ខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងដែល
Lesson 45
Israelites Worship
a Golden Calf
16/10/2022មេរៀនទី ៤៦៖
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសាងសង់
រោងឧបោសថ
គឺជាការល្អដែលសរសើរព្រះ
ចូរសរសើព្រះយេស៊ូវ
ពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
Lesson 46
The Israelites
Build the
Tabernacle
23/10/2022មេរៀនទី ៤៧៖
ម៉ូសេបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការទៅកាន់
ទឹកដីសន្យា
ព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យ
បើទ្រង់គង់ជាមួយ
ព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងពូកែ
Lesson 47
Moses Sends
Spies to the
Promised Land
30/10/2022មេរៀនទី ៤៨៖
សត្វលារបស់បាឡាមចេះនិយាយ
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំថ្វាយបង្គំទ្រង់ដ្បិតទ្រង់ជាព្រះ
បាបខ្ញុំរួចអស់ហើយ
Lesson 48
Balaams Donkey
Talks
ខែកញ្ញា
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
04/09/2022មេរៀនទី ៤០៖
ជនជាតិអុីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហម
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយ
ព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យ
បើទ្រង់គង់ជាមួយ
Lesson 40
The Israelites
Cross the
Red Sea
11/09/2022មេរៀនទី ៤១៖
ព្រះបានបញ្ជូននំម៉ាណា និងសត្វក្រួចមក
គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំអាចធ្វើបាន
ព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យ
ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរ
Lesson 41
God Sends
Quail and
Manna
18/09/2022មេរៀនទី ៤២៖
ព្រះអង្គប្រទានទឹក
តើអ្នកណាជាម្ចាស់នៃខ្ញុំ
សរសើរព្រះយេស៊ូ
ក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះផ្អែមហើយអស្ចារ្យ
Lesson 42
God Provides
Water
25/09/2022មេរៀនទី ៤៣៖
បញ្ញត្តិទាំង ១០ប្រការ វគ្គ១
ខ្ញុំឲ្យបញ្ញត្តិមួយថ្មី
ចូរបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គ
គឺជាការល្អ
Lesson 43
Ten Commandments
Part 1
ខែសីហា
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
07/08/2022មេរៀនទី៣៦៖
ម៉ូសេជួបព្រះនៅឯគុម្ពបន្លាដែលកំពុងឆេះ
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
ពេលខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំង
ខ្ញុំទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវ
Lesson 36
Moses Meets
God-
14/08/2022មេរៀនទី ៣៧៖
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរងទុក្ខជាទាសករ
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
ខ្ញុំចូលតាមទ្វារព្រះអង្គ
ខ្ញុំនឹងទុក្ខចិត្តទ្រង់
Lesson 37
Israel Suffers
as Slaves
21/08/2022មេរៀនទី ៣៨៖
ព្រះបញ្ជូនគ្រោះកាចនៅស្រុកអេហ្ស៊ីប
ពេលខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំង
ព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់
Lesson 38
God Sends
Plagues in
Egypt
28/08/2022មេរៀនទី ៣៩៖
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីអេហ្ស៊ីប
ហូសាណានៅស្ថានខ្ពស់បំផុត
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
Lesson 39
The Israelites
Escape from
Egypt
ខែកក្កដា
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
3/07/2022មេរៀនទី ៣១៖
សុបិន្តរបស់យ៉ូសែប
ព្រះអម្ចាស់យើងល្អណាស់
ក្តីស្រលាញ់នៃព្រះផ្អែមហើយអស្ចារ្យ
សូមព្រះអង្គអង្រួនយើង
Lesson 31
Joseph Has
a Dream
10/07/2022មេរៀនទី ៣២៖
បងៗរបស់យ៉ូសែបលក់គាត់ឱ្យធ្វើជាទាសករ
ខ្ញុំឱ្យបញ្ញតិ្តមួយថ្មី
ព្រះយេស៊ូវស្រលាញ់កុមារណាស់
ក្តីស្រលាញ់នៃផ្អែមហើយអស្ចារ្យ
Lesson 32
Josephs Brothers
Sell Him Into
Slavery
17/07/2022មេរៀនទី ៣៣៖
ផារ៉ោនឱ្យយ៉ូសែបធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រង
គឺជាការល្អដែលសរសើរព្រះ
ចូរសសើរព្រះយេស៊ូវ
បើទ្រង់គង់ជាមួយ
Lesson 33
Pharaoh Puts
Joseph in Charge
24/07/2022មេរៀនទី ៣៤៖
យ៉ូសែបបានអត់ទោសឱ្យបងប្អូនរបស់គាត់
គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំអាចធ្វើបាន
ខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការ
ខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយ
Lesson 34
Joseph​ Forgives
His Brothers
31/07/2022មេរៀនទី ៣៥៖
ព្រះការពារលោកម៉ូសេ
កូនតូចៗអើយ
ព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងពូកែ
ពេលខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំង
Lesson 35
God Protects
Moses
ខែមិថុនា
2022

មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
5/06/2022មេរៀនទី២៧៖
អ័ប្រាហាំស្តាប់បង្គាប់ព្រះ
លោកតាអ័ប្រាហាំ
ខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវ
កូនតូចៗអើយ
Lesson 27
God Tests
Abraham
12/06/2022មេរៀនទី២៨៖
ការរៀបការរបស់អ៊ីសាកជាមួយរេបិកា
ព្រះអម្ចាស់យើងល្អណាស់
តើអ្នកណាជាម្ចាស់នៃខ្ញុំ
ខ្ញុំថ្វាយបង្គំដ្បិតទ្រង់ជាព្រះ
Lesson 28
Isaac Marries
Rebekah
19/06/2022មេរៀនទី២៩៖
យ៉ាកុបបញ្ឆោតអេសាវនិងអ៊ីសាក
ចូរប្រយ័ត្នភ្នែកតូច
បាបខ្ញុំរួចអស់ហើយ
ខ្ញុំថ្វាយបង្គំដ្បិតទ្រង់ជាព្រះ
Lesson 29
Jacob Deceives
Esau and Isaac
26/06/2022មេរៀនទី៣០៖
យ៉ាកុបរៀបការជាមួយលេអា និងរ៉ាជែល
ព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងពូកែ
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
ខ្ញុំថ្វាយបង្គំទ្រង់
Lesson 30
Jacob Marries
Leah and Rachel
ខែឧសភា
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
1/05/2022មេរៀនទី ២២៖
ទេវតាបានជួយរំដោះពេត្រុសពីគុក
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការអ្វីបានទាំងអស់
Lesson 22
An Angel Frees
Peter from Jail
8/05/2022មេរៀនទី ២៣៖
លីឌាប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះ
ខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទ
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
ខ្ញុំចូលតាមទ្វាព្រះអង្គ

Lesson 23
Lydia Becomes
a Christian
15/05/2022មេរៀនទី ២៤៖
អ្នកយាមគុកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវ
សរសើរព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយ
ខ្ញុំនិងទុកចិត្តទ្រង់

Lesson 24
A Prison
Guard Believes
in Jesus
22/05/2022មេរៀនទី ២៥៖
រស់នៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ
ពេលដែលព្រះវិញ្ញណបរិសុទ្ឋ
ខ្ញុំច្រៀងថ្វាយព្រះ
ខ្ញុំថ្វាយបង្គំ

Lesson 25
Living by
God's Spirit
29/05/2022មេរៀនទី ២៦៖
ព្រះអង្គគឺជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់
ក្តីស្រលាញ់នៃព្រះផ្អែមហើយអស្ចារ្យ
ព្រះយេស៊ូវស្រលាញ់កុមារណាស់
ខ្ញុំឲ្យបញ្ញត្តិមួយថ្មី
Lesson 26
God Is Love
ខែមេសា
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
3/04/2022មេរៀនទី ១៨៖​
ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញខ្លួននៅមុខម៉ារា
ខ្ញុំនឹងទុកចិត្តទ្រង់
ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរ
មានទន្លេជីវិត
Lesson 18
Jesus Appears
to Mary
10/04/2022មេរៀនទី ១៩៖
ពួកសាវកមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំ
ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរ
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវ
Lesson 19
Apostles Are
Strong in
Their Faith
17/04/2022មេរៀនទី ២០៖​
សុលជួបព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
ព្រះអម្ចាស់យើងល្អណាស់
Lesson 20
Saul Meets Jesus
24/04/2022មេរៀនទី ២១ ៖​
ពេត្រុសជួយឲ្យនាង​តេប៊ីថា​រស់​ឡើង​វិញ
ព្រះយើងជាអស្ចារ្យ
ខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រប់ការ
ព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងពូកែ
Lesson 21
Peter Raises
Tabitha from
the Dead
ខែមីនា
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
6/03/2022មេរៀនទី១៤៖ ព្រះ
យេស៊ូវបង្រៀនអំពីផលផ្លែល្
ខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការអ្វីបានទាំងអស់
បើទ្រង់គង់ជាមួយ
គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំអាចធ្វើបាន
Lesson 14
Jesus Teaches
About Good Fruit
13/03/2022 មេរៀនទី១៥៖
កូនពៅវង្វេង
ព្រះយេស៊ូវស្រលាញ់កុមារណាស់
ខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយ
ចូរបន្ទាបខ្លូននៅចំពោះ ព្រះអង្
Lesson 15
The Parable
of the Lost
Son
20/03/2022មេរៀនទី ១៦៖ ព្រះ
យេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកសិស្ស
ចូរសរសើរព្រះយេស៊ូវ
គឺជាការល្អដែលសរសើរព្រះ
ចូរបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្
Lesson 16
Jesus Washes
the Disciples'
Feet
27/03/2022មេរៀនទី ១៧៖ ព្រះ
យេស៊ូវត្រូវបានឆ្កាង
ហូសាណា
មានទន្លេជីវិត
ពេលខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំង
Lesson 17
Jesus Is
Crucified
ខែកុម្ភៈ
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
6/02/022មេរៀនទី ១០៖
ព្រះយេស៊ូវត្រូវគេបដិសេដ
នៅស្រុកកំណើតរបស់ទ្រង់
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
ព្រះអម្ចាស់យើងល្អណាស់
តើអ្នកណាជាម្ចាស់នៃខ្ញុំ
Lesson 10
Jesus Is
Rejected in
His Hometown
13/02/2022មេរៀនទី ១១៖
ម៉ូសេ និងអេលីយ៉ាបានបង្ហាញ
ខ្លួនជាមួយព្រះយេស៊ូវ
កូនតូចៗអើយ
ព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងពូកែ
ខ្ញុំចូលតាមទ្វារព្រះអង្គ
Lesson 11
Moses and
Elijah Appear
with Jesus
20/02/2022
មេរៀនទី ១២៖
ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអំពីរង្វាន់
បើទ្រង់គង់ជាមួយ
ខ្ញុំនឹងទុកចិត្តទ្រង់
ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់កុមារណាស់
Lesson 12
Jesus Teaches
About Rewards
27/02/2022មេរៀនទី​ ១៣៖
ស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នក
ខ្ញុំឲ្យបញ្ញត្តិថ្មី
ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរ
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
Lesson 13
Love Your
Enemies
ខែមករា
2022
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
2/01/2022មេរៀនទី៥៖
វ័យកុមារភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវ
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំសូមលើកតម្កើងព្រះនាមទ្រង់
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
Lesson 5
Jesus
Grows Up
9/01/2022មេរៀនទី៦៖
ព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះ
បើទ្រង់គង់ជាមួយ
ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់
ខ្ញុំនិងទុកចិត្តទ្រង់
Lesson 6
The Word
Became Flesh
16/01/2022មេរៀនទី៧៖
សាតាំងល្បួងព្រះយេស៊ូវ
សរសើរព្រះយេស៊ូវ
ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរ
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
Lesson 7
Satan
Tempts
Jesus
23/01/2022មេរៀនទី ៨៖
ការអស្ចារ្យដំបូងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយើងជាព្រះអស្ចារ្យ
ព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងពូកែ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់
Lesson 8
The First
Miracle
30/01/2022មេរៀនទី៩៖
ព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅក្នុងសាលាប្រជុំ
សរសើរព្រះយេស៊ូវ
ហូសាណានៅឋានខ្ពស់បំផុត
ពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
Lesson 9
Jesus Teaches
in a Synagogue
ខែធ្នូ
2021
មេរៀនជាភីឌីអេហ្វ
PDF LESSON
សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
FOR TEACHER
សម្រាប់កុមារ
FOR CHILDREN
ចម្រៀង
PRAISES
អង់គ្លេស
ENGLISH
05/12/2021មេរៀនទី​ ១៖
ទំនាយពួកហោរាពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវ
អបអរសាទរ
ហេតុអ្វី?
ចូរទៅប្រាប់គេនៅឯភ្នំ
Lesson 1
Prophets
Foretell
Jesus’ Coming
12/12/2021
មេរៀនទី ២៖
ទំនាយសាការីអំពីព្រះយេស៊ូវ
អបអរសាទរ
ណូអែលឆ្នាំនេះ
ជូនពរណូអែល
ថ្ងៃសប្បាយរីករាយ
Lesson 2
Zechariah
Prophesies
About Jesus
19/12/2021មេរៀនទី ៣៖
ព្រះអង្គសង្រ្គោះយាងមកដល់ហើយ
អំណរដល់លោក
Joy to the world everybody
ទារកតូចអើយ
ណូអែលឆ្នាំនេះ
Lesson 3
The Savior
Has Come
26/12/2021មេរៀនទី ៤៖
ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើង
ណូអែលឆ្នាំនេះ
Merry Christmas
ជូនពរគ្រីស្ទម៉ាស
ចូរទៅប្រាប់គេនៅឯភ្នំ
Lesson 4
Jesus Is
Our Savior